MİSYONUMUZ

Ülkeleri oluşturan insanların ve toplumların ekonomik, kültürel ve medeni değerlerinin derecesinin, eğitim seviyeleriyle çok yakın ilişkisi vardır.  Burada eğitimden asıl maksadın maddi- manevi, dünyevi- uhrevi, bedeni ve ruhi anlamda insanı tekmil eden bir değerden ibaret olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Çünkü bir insanın manevi yönü yani kişiliği gelişmemiş olsa, o kişinin çok iyi bir mühendis, fizikçi, idareci veya matematikçi olması insana bir şey kazandırmaz. Ama şahsiyet oldu mu, bu insanın üzerine katacağı her katkı bir değerdir.

Ülkenin gelişimi açısından, fertlerin eğitimi en önemli bir unsur hükmündedir. Fertler eğitilse toplum kurtulur, dolayısıyla da dünya rahatlar. Şu anda dünya üzerinde görülen tüm haksızlıklar, zulümler ve sıkıntıların çoğu insanları eğitiminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada fertler eğitilecek, toplumlar gelişecek, dünya medenileşecek ve mutlu – yaşanılır bir hale gelecektir.

VİZYONUMUZ

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği (Feyyaz-Der), çağımızın en önemli buluşu olarak kabul edilen internet vasıtasıyla insanların eğitilmesini ve aydınlanmasını, seminerler ve eğitici dersler kanalıyla insanların kitlesel anlamda gelişimini, gençlerin eğitilmesi gayesiyle küçük guruplar halinde toplantılar tertip edip pedagojik ve psikolojik destek sağlamayı, hayırsever işadamlarını başarılı -ama muhtaç- gençlere yardım elini uzatmasına imkan tanıyacak köprü olmayı hedefleyen ciddi, çağdaş ve ileriye bakan bir vizyona sahiptir.  

Temel ilkelerimiz: Hangi sahada olursa olsun yaptığımız tüm hizmet, faaliyet ve çalışmalarda temel niyetimiz Allah’ın rızasını ve Resulallah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.  Niyetimiz, başta Kuran-ı Kerim ve sünnet-i seniyye olmak üzere bu asrın her türlü maddi, manevi ihtiyaçlarına cevap veren Kuran tefsiri Risale-i Nurların ışığı istikametinde asrın doğurduğu tüm tereddüt ve inkârları bertaraf edecek; insanların özellikle de Müslümanların içinde bulunduğu tüm manevi hastalıkları izale edecek hizmetlerde hissedar olmaktır.  Azami ihlâs, azami sadakat ve şiddetli irtibat sayesinde imana ve Kuran’a hizmet etmek ve bu hizmeti yaparken sair din kardeşlerimizin yaptıkları hizmetlerle değil sadece kendi kendimizle yarışmak niyetindeyiz. ‘Cehaletin, fakirliğin ve ihtilafın’ âlem-i İslam’ı daha fazla geri bırakmaması için say-u gayret göstermeyi yaratılışımızın en mühim gayesi biliyoruz. Siyasi, ticari her türlü faaliyetten uzak duruyor ve tüm mesaimizi iman ve Kuran hizmetine fisebilillah hasretmeyi asli bir vazife biliyoruz. Mesuliyetimizin şuurundayız. Oluşturduğumuz ilmi heyetler sayesinde temel İslami kaynaklara ve Risale-i Nurlara eğiliyor ve bu eserleri müdekkik bir nazarla tetkik ediyoruz.  Hâsıl-ı kelam, niyetimiz halis, vazifemiz kutsî ve hedeflerimiz Allah’ın rızasına matuftur.

Temel hedeflerimiz:

1.Niyetlerimiz istikametinde meşru olan her türlü vasıta ile imana ve Kuran’a hizmet etmek.

2.Kurduğumuz siteleri kendi alanlarında en çok müracaat edilen siteler haline getirmek.

3.Özellikle İslamiyet’le ilgili cevaplanmamış soru bırakmamak.  Şüphe ve tereddütleri izale etmek.

4.Tüm çalışma alanlarımızda en ciddi kaynak arşivi oluşturmak.

5.Tüm çalışmalarımızı devam ettirecek alanında uzman kadrolar yetiştirmek.

6.Bizim çalışmalarımıza benzer çalışmalar yapan herkese referans ve örnek olmak.

7.İnterneti ahlaksızlığın değil ahlakın, edebin, imanın, adaletin, hakkın… Neşri için vasıta haline getirmek.

8.Gençlere, kadınlara, çocuklara ve değişik meslek grubundan insanlara zamanlarını malayani şeylerle değil de güzel ve faydalı çalışmalarla geçirebilecekleri alanlar oluşturmak.

9.Ahlaklı, edepli, imanlı, dürüst, samimi, ciddi… nesiller yetiştirip bu nesillerin eliyle sağlıklı düşünen, barışı, adaleti, hakkaniyeti ve dürüstlüğü prensip haline getirmiş bir ülke ve dünya meydana getirmek.